Social udvikling

En social organisations fremtid eksisterer som en vifte af nutidige (velkendte og uvisse) udviklingsmuligheder. Det er konkrete og observerbare forhold, der sætter grænser for disse muligheder. Fremtidsviften omfatter både de mere eller mindre usikre ændringer i kendte forhold og de uvisse fornyelser ud over aktuelle erfaringsgrænser, der indgår i enhver udvikling, men ikke kendes på forhånd. Et menneske, en virksomhed, en nation kan på ethvert tidspunkt udvikle sig i flere retninger, og de aktuelle udviklingsmuligheder er forskellige fra såvel mulighederne om 3, 5 eller 10 år som mulighederne for nogle år siden.

Individuelle kvalifikationer og organisationers kompetencer sætter grænser for viften af fremtider, og de relativt stabile værdiforestillinger bestemmer, hvordan mulighederne udnyttes og fornys. Kvalifikationer og kompetencer, der kan reproduceres og spredes til nye brugere, repræsenterer sociale eller fysiske teknologier, og de anvendte hjælpemidler er teknikker.

Ved social udvikling forstås her ændringer i opfyldelsen af dominerende værdier og i prioriteringen af de værdier, der søges opfyldt, idet menneskers grundlæggende værdiforestillinger betragtes som konstant. Teknologisk udvikling er forbedringer og fornyelser af teknologier som grundlag for bedre opfyldelse af dominerende værdier.

F.eks. omfatter et samfunds infrastruktur de fysiske teknologier for transport, energiproduktion og energidistribution, massekommunikation og informationstransmission. De hertil svarende teknikker er bl.a. bilen, kraftværker, fjernsynsmaster, telefon og computers. Skriftsproget er et eksempel på en social teknologi, og et af hjælpemidlerne for skriftsproget er ordbogen.

Udviklingsanalyser

Observation

Udviklingsteorier

Social kontra arvebiologisk udvikling

Metodekrav

Samfundsudvikling

Historisk værdiudvikling

Sammenhæng mellem udviklingscykler og historiske cykler

Aktuelle overgangsfase

Kognitive samfund

Logistisk vækst

Livscykler

Udviklingsbølger

Aktuelle teknologiske omstilling

Udviklingen i fysisk infrastruktur

Teknologivurdering

Eksempler på udviklingsanalyser

Analyser af transportsektoren

Transportsektorens udvikling

Udviklingsanalyser af sygehussektoren

Analyse af sundhed og sygdom

Målforskydning i sygehussektoren

Trendanalyse af sygehussektoren

Værdiledet sygehusafdeling

Kommunal udvikling

Trendanalyse af velfærdssektoren

Trendanalyse af folkeskolen

Folkeskolens fremtider

Trendanalyse af tværnationale forhold

Trendanalyse af EU_NATO

Irak-krisen

Trendanalyse af det danske samfund

Danmark 2015

Familien

Familien i krise?

Familieinstitutionen

Skriv et svar